Jaarrekening 2019

.

De door de heer de Jong aangegeven verbeteringen hebben ertoe geleid dat er nu te allen tijde een soort van actuele jaarrekening van dat moment gemaakt kan worden. Diverse verbeteringen hebben ertoe geleid dat de administratie nog beter en overzichtelijker is geworden. Zoals verwacht zijn de inkomsten en uitgaven stabiel gebleven. Er is een positief saldo van 205 euro.
Het bedrag aan ontvangen donaties om naar specifieke projecten in Auroville over te maken, was dit jaar lager, namelijk 32.509 euro. Daarnaast is 250 euro door AVI-NL gedoneerd aan Nilatangham Forest voor het aankopen van palen voor afrastering. Evenals voorgaand jaar is er 85 euro bijdrage beheer Europees paviljoen in Auroville. Dit jaar is er een grote donatie gedaan aan Housing. Daarnaast zijn er dit jaar donaties verricht voor het doen van specifieke aankopen voor Auroville.
Contributie aan AVI wereldwijd, bankkosten en onderhoud van de website en organisatie van de ledenbijeenkomst zijn de voornaamste vaste kosten. Contributie, provisie en donatie aan de vereniging als zodanig zijn de voornaamste vaste inkomsten. Afgelopen jaar is er geld uitgegeven voor huur ruimtes voor activiteiten voor o.a. Lisbeth en Mikael Spector. De reserves blijven solide. We verwachten in de toekomst de opgebouwde reserve aan te spreken voor het bekostigen van diverse projecten in Auroville.
De begroting voor 2020 voorziet een uitbreiding van de feitelijke activiteiten. Daarnaast willen we dit jaar een begin maken voor de brochure voor promotie en informatie over AVI-NL. De begroting kan tussentijds aangepast worden zodra er nieuwe initiatieven ontplooid worden. De leden van de kascommissie zijn Harrie de Koning en Zamire Saltzherr, en hebben na kascontrole de jaarrekening goedgekeurd. De jaarrekening en deze toelichting zijn in te zien op http://www.auroville.nu/avi-nl/jaarrekening en bij de penningmeester op te vragen.
Met dank aan alle leden en donoren.

Johan van den Bor
Penningmeester AVI-NL

De jaarrekening van 2019 is hier te downloaden / in te zien.

----------------------

 

 

Auroville International Nederland

Auroville International Nederland (AVI NL) is de Nederlandse afdeling van de internationale niet-gouvernementele organisatie Auroville International.
Vanuit Nederland ondersteunt AVI NL de opbouw van de Stad van de Dageraad, in India.

Visia team