Jaarrekening

----------------------

Jaarrekening 2017

In 2017 zijn de inkomsten niet alleen gestegen door de nieuwe contributie maar ook doordat er donaties zijn binnengekomen. Verder is een bedrag gereserveerd voor ‘Auroville 50 jaar’. Een aantal kosten is lager uitgevallen. Er is een positief saldo van bijna € 1200. Op de jaarrekening staat een verlies van € 1304. Dat komt doordat er een donatie door de Centrum Groep is gedaan waardoor dit een vertekend beeld geeft.

Het bedrag aan ontvangen donaties om naar specifieke projecten in Auroville over te maken, was aanzienlijk hoger, namelijk € 18.455,33. Hierbij is toegevoegd een bedrag van € 2500 van de Centrum Groep voor Annapurna Farm en Eco Femme. Daarnaast is een klein bedrag door AVI-NL gedoneerd aan A4A waardoor het totaal overgemaakte donatiegelden op € 21.060,33 komt. Dit bedrag is in 2017 volgens wens van de donateurs doorgegeven aan de verschillende projecten in Auroville. Een grote donatie was gedaan aan Housing voor het nieuwe Kalpana project.

Er is een verbeterde lijn in de inkomsten en uitgaven. Contributie aan AVI wereldwijd, bankkosten, creatie en onderhoud van de website, externe jaarrekening-opmaak en organisatie van de ledenbijeenkomst zijn de voornaamste vaste kosten. Contributie, provisie en donatie aan de vereniging als zodanig zijn de voornaamste vaste inkomsten.

De reserves blijven solide. De vereniging heeft in 2017 € 105 gedoneerd aan Auroville In het kader van het 50 jaar Auroville jubileum. We verwachten in de toekomst de opgebouwde reserve aan te spreken voor het bekostigen van specifieke activiteiten. Het geoormerkte geld van de Centrum Groep, binnen ons overige vermogen, is na donaties aan projecten in Auroville en bijdrage voor jaarvergadering thans € 4088 euro groot.

De begroting voor 2018 voorziet een uitbreiding van de feitelijke activiteiten over 2017 in het kader van 50 jaar Auroville. Daarnaast willen we een brochure maken voor promotie en informatie over AVI-NL. De begroting kan tussentijds aangepast worden zodra er nieuwe initiatieven ontplooid worden.

De jaarrekening is opgesteld door de heer G. de Jong uit Nijmegen op basis van gegevens aangeleverd door de penningmeester (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). De heer G de Jong heeft veel ervaring in het opstellen van jaarrekeningen en heeft kritisch de bankoverzichten en bijbehorende documenten gecontroleerd. De leden van de kascommissie zijn Marianne Hilarius en Zamire Saltzherr. De jaarrekening en deze toelichting zijn in te zien op http://www.auroville.nu/avi-nl/jaarrekening en bij de penningmeester op te vragen.

Met dank aan alle leden en donoren.

Johan van den Bor

De jaarrekening van 2017 is hier te downloaden / in te zien.

----------------------

 

Jaarrekening 2016

Dit jaar stond vooral in het teken van de overdracht van het penningmeesterschap halverwege het jaar. Aangezien het aantal betalende leden erg laag was zag het ernaar uit dat we veel meer kosten zouden hebben dan inkomsten. Als nieuwe penningmeester heb ik alles eens tegen het licht gehouden en gekeken waar bespaard kon worden. Dit is o.a. bereikt door van de ING rekening vanwege de hoge bankkosten geen gebruik meer te maken en alleen verder te gaan met de TRIODOS bank. Daarnaast is er een herinnering actie gestart naar de leden om de contributie te betalen. Dit heeft ervoor gezorgd dat in het laatste kwartaal nog veel contributie is ontvangen. Maar nu verder.

In 2016 bleven evenals voorgaande jaren de lopende inkomsten en de uitgaven onder de € 2000,- wat leidde tot een positief saldo van € 925. Het bedrag aan ontvangen donaties om naar specifieke projecten in Auroville over te maken, was aanzienlijk lager dan in 2015, ongeveer € 12.534,14. Een belangrijke spoed-donatie ging naar de aankoop van biologische zaden voor de Annapurna Farm en een tweede grote donatie was voor de Savitri Bhavan. Hierbij is een bedrag van 3000 euro toegevoegd van de centrumgroep voor land fund A4A waardoor het totaal overgemaakte donatiegelden op € 15,534 komt. Per kwartaal worden donaties overgemaakt voor projecten in Auroville. Daarbij wordt een klein percentage ingehouden ter compensatie van de bankkosten voor de overschrijving. Er is nu een verbeterde lijn in de inkomsten en uitgaven. Contributie aan AVI wereldwijd, bankkosten, creatie en onderhoud van de website, jaarrekening en organisatie van de ledenbijeenkomst zijn de voornaamste uitgavenposten. Contributie, provisie en donatie aan de vereniging als zodanig zijn de voornaamste inkomsten.

De reserves blijven solide. De vereniging heeft in 2016 niet uit de eigen reserves gedoneerd aan Auroville. Er is echter wel een donatie gedaan uit het geoormerkte deel va de centrumgroep. Het ligt in de bedoeling gebruik te maken van de reserves voor de activiteiten in het kader van het 50 jaar jubileum van Auroville in 2018.

Aangezien de ING rekening is opgeheven is het geoormerkte geld van de centrumgroep samengevoegd met het overige vermogen. Na de € 3000 euro donatie van de centrumgroep aan A4A is het geoormerkte deel thans, op 31 december 2016, € 6.713 euro groot. De begroting voor 2017 voorziet een voortzetting van de feitelijke activiteiten over 2016 en zal tussentijds aangepast kunnen worden zodra er nieuwe initiatieven ontplooid worden. De jaarrekening is opgesteld door de heer G. de Jong uit Nijmegen op basis van gegevens aangeleverd door de penningmeester (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) die nagekeken zijn door Jettie Zwaans en Marianne Hilarius van de kascommissie. De jaarrekening en deze toelichting zijn in te zien op http://www.auroville.nu/avi-nl/jaarrekening en bij de penningmeester op te vragen. De heer G de Jong heeft veel ervaring in het opstellen van jaarrekeningen en heeft ook kritisch de bankoverzichten en bijbehorende documenten gecontroleerd.

Met dank aan alle leden en donoren.

Johan van den Bor

De jaarrekening van 2016 is hier te downloaden / in te zien.

----------------------


Jaarrekening 2015

In 2015 bleven beide, de lopende inkomsten en de uitgaven, wederom onder de € 2000,- en wat dit betreft was er een positief saldo. De vereniging heeft € 1550,- gedoneerd voor de bouw van een tijdelijk Europees paviljoen in de Internationale zone. Ook heeft de vereniging de aankoop binnen Nederland en verzending naar India betaald voor een Koelbed bestemd voor het Farewell Centre (Uitvaartcentrum) in Auroville; de bedragen daarvoor kwamen uit een eenmalige donatie.

Het bedrag aan ontvangen donaties om naar specifieke projecten in Auroville over te maken, was hoog in 2015, ongeveer € 73.500,- .  Een vergelijkbaar bedrag is in 2015 doorgegeven aan de verschillende projecten in Auroville. De belangrijkste bedragen gingen naar projecten voor huisvesting, Auroville Consulting (technische maar ook andere adviezen) en Illaignarkal (een scholingsproject buiten werktijd dat echter ook landelijk veel aandacht heeft gekregen door zijn proefopstelling van zonne-energie).

Dit hoge bedrag aan donaties was onverwacht en is aan enkele donateurs te danken. Het zou mooi zijn, maar ligt niet in de verwachting dat deze lijn wordt voortgezet. Wel is er een bestendige lijn in de inkomsten en uitgaven, waarbij contributiebetaling door de leden een aandachtspunt is voor 2016. Contributie aan AVI wereldwijd, bankkosten, creatie en onderhoud van de website, externe administratiekantoor en organisatie van de ledenbijeenkomst zijn de voornaamste uitgavenposten en contributie, provisie en donatie aan de vereniging als zodanig de voornaamste inkomsten.

De reserves blijven solide gezien de omvang van de lopende activiteiten. De vereniging heeft in 2015 uit de reserve gedoneerd aan Auroville en het ligt in de bedoeling dit in 2016 voort te zetten, waarbij voorrang gegeven wordt aan projecten die de economische zelfstandigheid van Auroville bevorderen.

De begroting voor 2016 voorziet een voortzetting van de feitelijke activiteiten over 2015 en zal tussentijds aangepast kunnen worden zodra er nieuwe initiatieven ontplooid worden.

De jaarrekening is opgesteld door Acosti B.V. in Almere (www.acosti.nl) op basis van gegevens aangeleverd door de penningmeester (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) die nagekeken zijn door Frank Winnubst van de kascommissie. De jaarrekening en deze toelichting zijn in te zien op http://www.auroville.nu/avi-nl/jaarrekening en bij de penningmeester op te vragen.

Met dank aan alle leden en donoren.

Jan Pieter Derksen

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De jaarrekening van 2015 is hier te downloaden / in te zien.

 

----------------------

 

Jaarrekening 2014

In 2014 bleven beide, de inkomsten en de uitgaven, op zich onder de € 2000,- en er was een positief saldo. Dit is echter afgezien van een eenmalig legaat van ongeveer € 6000,- voor de vereniging zelf, dat geheel aan de reserves is toegevoegd.

Het bedrag aan voor Auroville ontvangen donaties bedroeg € 27.500,- wat vooral uit een eenmalige donatie voortkwam. Een vergelijkbaar bedrag is doorgegeven aan de verschillende projecten in Auroville.

De jaarrekening en de inkomsten en uitgaven laat een onderliggende trend zien die reeds een jaar eerder is ingezet. Het aantal betalende leden neemt af, evenals de reguliere donaties aan Auroville. Qua donatie zijn er wel enkele uitschieters, maar die zijn naar verwachting eenmalig. De vereniging slaagt erin het uitgavenpatroon dat op zich reeds erg bescheiden is, aan de mindere inkomsten uit contributie en provisie aan te passen doordat alle leden vrijwillige arbeid leveren en geen kosten declareren. Contributie aan AVI wereldwijd, bankkosten, creatie en onderhoud van de website, externe administratiekantoor en organisatie van de ledenbijeenkomst zijn de voornaamste uitgavenposten en contributie, provisie en donatie aan de vereniging als zodanig de voornaamste inkomsten.

De reserves waren solide voor de geringe activiteiten en groeien. De vereniging heeft zich eerder bereid verklaard een deel daarvan in te zetten voor projecten die de economische zelfstandigheid van Auroville bevorderen en dat beleid moet in 2015 verder uitgewerkt worden.

De begroting voor 2015 voorziet een voortzetting van de feitelijke activiteiten over 2014 en zal tussentijds aangepast kunnen worden zodra er nieuwe initiatieven ontplooid worden.

De jaarrekening is opgesteld door Acosti B.V. in Almere (www.acosti.nl) op basis van gegevens aangeleverd door de penningmeester, die nagekeken zijn door Frank Winnubst van de kascommissie. Voor verdere toelichting is de penningmeester beschikbaar.

Met dank aan alle leden en donoren.

Jan Pieter Derksen

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

De jaarrekening van 2014 is hier te downloaden / in te zien.

 

----------------------

 

Jaarrekening 2013

Hieronder een korte toelichting bij de jaarrekening over 2013, zoals die door 'Acosti Professional Services uit Almere (www.acosti.nl) is opgesteld en bij de penningmeester is op te vragen.

De vereniging Auroville International Nederland had in 2013 inkomsten en uitgaven ter grote van 1 à 2 duizend euro. In 2013 waren inkomsten en uitgaven in evenwicht en de vereniging beschikt eind van dat jaar over een solide reserve voor eventuele onverwachte uitgaven. De inkomsten stammen uit contributie, donatie en provisie op toevertrouwde donaties. De uitgaven zijn het organiseren van bijeenkomsten, bankkosten, lidmaatschap AVI, accountant en website. De vereniging heeft uit haar inkomsten en reserves in 2013 geen donaties aan Auroville gedaan.

Wel is er in 2013 een bedrag van € 10.638,78 aan donaties, meest door trouwe donoren, aan de vereniging toevertrouwd en via de vereniging aan projecten in en rondom Auroville overgemaakt. Het grootste bedrag, € 6.222,05, grotendeels van een donor uit België, ging naar het Landfonds. Ook is er een bedrag van € 654,56 voor abonnementen op AVToday doorgesluisd.  De vereniging heeft van verschillende projecten regelmatig een verslag van de besteding van de gelden gekregen. Donoren die dat op prijs stellen kunnen op hun verzoek in contact gebracht worden met het project waarvoor zij doneren, voor zover ze dat niet reeds zelf gedaan hebben.

Dankzij de contributie en het werk van de vrijwilligers kunnen we het apparaat daarvoor en de website in stand houden en de jaarlijkse verslaglegging door een accountant verzorgen. De meeste met het werk gemoeide kosten worden door de vrijwilligers persoonlijk gedragen.

De gegevens opgesteld voor de accountant door de penningmeester zijn gecontroleerd door Frank Winnubst van de kascommissie. Voor verdere toelichting is de penningmeester beschikbaar.

De jaarrekening van 2013 is hier te downloaden / in te zien.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Met dank aan alle leden en donoren.

Jan Pieter Derksen

 

----------------------

Jaarrekening 2012

Hieronder een korte toelichting bij de jaarrekening over 2012, zoals dat door de accountant is opgesteld en bij de penningmeester is op te vragen:

De vereniging Auroville International Nederland had in 2012 inkomsten en uitgaven ter grote van 3½ à 4 duizend euro. De inkomsten stammen uit contributie, donatie en provisie op toevertrouwde donaties en de uitgaven zijn het organiseren van bijeenkomsten, bankkosten, lidmaatschap AVI, accountant en website. De vereniging heeft uit haar inkomsten en reserves in 2012 donaties aan Auroville gedaan ter waarde van € 2.260,- met name ten gunste van het Land Fonds en de Savriti Bhavan.

Daarnaast is er in 2012 een bedrag van € 8.557,17 aan donaties, meest door trouwe donoren, aan de vereniging toevertrouwd en via de vereniging aan projecten in en rondom Auroville overgemaakt. De belangrijkste donaties waren voor het 'Hulpfonds Cycloon' en voor waterbeheer in de Internationale Zone. De vereniging heeft van verschillende projecten regelmatig een verslag van de besteding van de gelden gekregen. Donoren die dat op prijs stellen kunnen op hun verzoek in contact gebracht worden met het project waarvoor zij doneren, voor zover ze dat niet reeds zelf gedaan hebben.

Dankzij de contributie en het werk van de vrijwilligers kunnen we het apparaat daarvoor en de website in stand houden en de jaarlijkse verslaglegging door een accountant verzorgen. De meeste met het werk gemoeide kosten worden door de vrijwilligers persoonlijk gedragen.

De gegevens opgesteld voor de accountant door de penningmeester zijn gecontroleerd door Frank Winnubst van de kascommissie nadat het tweede lid zich heeft teruggetrokken. Voor verdere toelichting is de penningmeester beschikbaar.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De jaarrekening is hier te downloaden / in te zien.

Met dank aan alle leden en donoren.

Jan Pieter Derksen

AVI NL

Auroville International Nederland (AVI NL) is de Nederlandse afdeling van de internationale niet-gouvernementele organisatie Auroville International.
Vanuit Nederland ondersteunt AVI NL de opbouw van de Stad van de Dageraad, in India.+31(0)6.1305.3213

Visia team