Jaarrekening 2011

Hieronder een toelichting bij het jaarverslag over 2011:

De vereniging Auroville International Nederland had in 2011 een klein batig saldo waarbij de inkomsten zowel als de uitgaven ongeveer 4 ½ à 5 duizend euro zijn. De inkomsten stammen uit contributie, donatie en provisie op toevertrouwde donaties en de uitgaven zijn het organiseren van bijeenkomsten, bankkosten, lidmaatschappen, accountant en website.

Vorig jaar is tevens een groot bedrag aan donaties en legaten aan de vereniging toevertrouwd en via de vereniging aan projecten in en rondom Auroville overgemaakt. Deze donaties zijn voor meer dan 90% naar educatieve projecten van de Tamil bevolking gegaan. De vereniging heeft van verschillende projecten regelmatig een verslag van de besteding van de gelden gekregen. De details van de donaties zijn verder niet openbaar om het mogelijk te maken anoniem te doneren. Donoren die dat op prijs stellen kunnen op hun verzoek in contact gebracht worden met het project waarvoor zij doneren, voor zover ze dat niet reeds zelf gedaan hebben.

Dankzij de contributie en het werk van de vrijwilligers kunnen we het apparaat daarvoor en de website in stand houden en de jaarlijkse verslaglegging door een accountant verzorgen. Veel van de met het werk gemoeide kosten worden eveneens door de vrijwilligers persoonlijk gedragen.

Het opstellen van de gegevens voor de accountant door de penningmeester is gecontroleerd door een kascommissie bestaande uit Harrie de Koning en Frank Winnubst. Het financieel jaarverslag over 2011 vindt u bijgesloten en voor eventuele toelichting is de penningmeester en de kascommissie beschikbaar.

De jaarrekening is hier te downloaden / in te zien.

Met dank aan alle leden en donoren.

Jan Pieter Derksen
Harrie M. de Koning
Frank Winnubst

Auroville International Nederland

Auroville International Nederland (AVI NL) is de Nederlandse afdeling van de internationale niet-gouvernementele organisatie Auroville International.
Vanuit Nederland ondersteunt AVI NL de opbouw van de Stad van de Dageraad, in India.

Visia team