Aanmelden voor de nieuwsbrief

Hier kun je je aanmelden voor de maandelijkse nieuwsbrief van Auroville International Nederland

* verplicht veld
 
 
 
Achternaam: 
 

Wie zijn wij

Auroville International Nederland (AVI NL) is de Nederlandse afdeling van de internationale niet-gouvernementele organisatie Auroville International. De vereniging onderneemt, ondersteunt en stimuleert activiteiten in de samenleving die de realisatie van Auroville bevorderen.

In Nederland en België

De vereniging tracht haar doel onder meer te bereiken door het vertegenwoordigen van Auroville in Nederland en België, en als zodanig:

(1) financiële en andere steun aan de opbouw en ontwikkeling van Auroville te verlenen;
(2) deel te nemen aan internationale, nationale en regionale instellingen;
(3) voorlichting te geven, werkgroepen te vormen voor onderzoek en studiebijeenkomsten en tentoonstellingen te organiseren.

Doelstelling

De Vereniging Auroville International Nederland is een organisatie zonder winstoogmerk. Het statutaire doel is het ondernemen, ondersteunen of stimuleren van activiteiten in de samenleving, die de realisatie van Auroville zoals bepaald in haar handvest bevorderen. De officiële gegevens van de vereniging zijn:

Naam: Auroville International Nederland
Postdres: Voorhaven 13, 1135 BL Edam
Registratie Kamer van Koophandel: 40650609

Oprichting

Auroville Nederland werd op 11 mei 1982 opgericht door Carel Thieme en een groepje enthousiaste vrijwilligers. Op 2 augustus 1985 werd de naam veranderd in Auroville International Nederland om een netwerk te kunnen vormen met de andere Auroville International centra, gebundeld in Auroville International, en met Auroville.

Word lid!

AVI Nederland organiseert diverse activiteiten in Nederland en ondersteunt diverse projecten in Auroville. De vereniging beschikt niet over een vaste locatie, zodat de activiteiten verspreid over Nederland georganiseerd worden. We nodigen belangstellenden, vrienden en donateurs van Auroville die in Nederland en Vlaanderen wonen, uit lid te worden van onze vereniging en hun visie, ideeën en commentaren met ons te delen. Neem contact met ons op!

Lidmaatschap

U kunt uw betrokkenheid met Auroville tot uitdrukking brengen door lid te worden van de vereniging Auroville International Nederland, de Nederlandse tak van de internationale vereniging Auroville International.

U kunt zich aanmelden als lid door een e-mail te sturen met als onderwerp LIDMAATSCHAP naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en een minimum contributie per kalenderjaar van € 35,-- te storten op:

Bankrekening IBAN: NL26 TRIO 0198 4209 27
tnv. Auroville International Nederland
onder vermelding van:
‘Lidmaatschap AVI-NL’. 'voor het jaar ... '

Bij betalingen vanuit het buitenland kunt u gebruik maken van de swiftcode TRIONL2U (BIC).

Stuur bij twijfelgevallen altijd een briefje met een toelichting op uw betalingen naar Auroville International Nederland, Voorhaven 13, 1135 BL Edam. Of stuur een e-mail met als onderwerp LIDMAATSCHAP naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Beëindigen Lidmaatschap

U kunt uw lidmaatschap beëindigen door een briefje te sturen naar Auroville International Nederland, Voorhaven 13, 1135 BL Edam. Of door een e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. te sturen met als onderwerp beëindigen lidmaatschap en daarin aan te geven vanaf wanneer u het lidmaatschap wilt beëindigen.

ANBI

Auroville International Nederland is een Algemeen nut beogende instelling. Vanaf 1 januari 2014 zijn ANBI-instellingen verplicht de volgende gegevens te publiceren:

Naam
Auroville International Nederland

Website
www.auroville.nu

Email
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Fiscaal nummer
8157 30627

ANBI beschikking
11 034

Inschrijving KvK
40650609

Adres
Voorhaven 13, 1135 BL Edam

Bestuur
Voorzitter: Josee Lamers 
Penningmeester: Johan van den Bor 
Secretaris: vacature

Structuur en Beleid
Auroville is in 1968 opgericht in India. Het is een autonome plek waar zo'n 3000 mensen uit meer dan 55 verschillende landen zich hebben gevestigd om menselijke eenwording te bevorderen. De planning is dat Auroville ooit 50.000 inwoners zal tellen, van over de hele wereld. Auroville is een 'stad van de toekomst' en heeft vier keer de unanieme goedkeuring van de Algemene Vergadering van UNESCO gekregen. Regeringen, de internationale gemeenschap (bijvoorbeeld de Europese Unie), internationale organisaties en niet-gouvernementele organisaties (NGO's) in en buiten India hebben verschillende ontwikkelingsprogramma's ondersteund. Donaties zijn verkregen van stichtingen in Europa en de Verenigde Staten, van Auroville International centra en van individuele weldoeners van over de hele wereld. In Auroville wonen op dit moment ruim 80 Aurovilianen met een Nederlandse afkomst. De vereniging onderhoudt contacten met hen. Een aantal leden van AVI Nederland heeft een nauwe band en verblijft jaarlijks enige tijd in Auroville. In veel landen zijn Auroville International centra opgericht die halfjaarlijks met elkaar overleggen over de ontwikkelingen. De landelijke centra worden overkoepeld door Auroville International. Hierin is het bestuur van de vereniging afgevaardigd. In 2013 had de bijeenkomst van de AVI's, die in Spanje werd gehouden, betrekking op het activeren van jongeren voor Auroville. In het najaar was het thema van de bijeenkomst in Berlijn gericht op de invulling van de toekomstige Internationale Zone. AVI Nederland wil met name projecten ondersteunen die Auroville duurzaam en zelfvoorzienend maken en jongeren stimuleren om kennis te maken met Auroville en zich aan te sluiten. De activiteiten zijn:
* ondersteunen van projecten en bedrijven in Auroville dmv donaties, praktische hulp en waar nodig expertise;
* vertegenwoordigen van Auroville in Nederland en België;
* geven van informatie over Auroville;
* bekendmaking van het gedachtegoed van Sri Aurobindo en de Moeder en Auroville d.m.v. publicaties, presentaties, werkgroepen en bijeenkomsten;
* ondersteunen van initiatieven van leden.

Beloningsbeleid
De activiteiten van de bestuursleden en andere vrijwilligers zijn onbezoldigd. Ze ontvangen geen vaste kostenvergoeding.

Doelstelling
Artikel 3 van de Statuten. De vereniging stelt zich ten doel het ondernemen, ondersteunen of stimuleren van activiteiten in de samenleving die de realisatie van Auroville, zoals bepaald in haar Handvest, bevorderen.

 

VERSLAG VAN DE UITGEOEFENDE ACTIVITEITEN

Algemene Ledenvergadering / bijeenkomsten
Ieder jaar wordt een Algemene Ledenvergadering (ALV) georganiseerd. In 2013 vond deze plaats op 28 februari, de verjaardag van Auroville, in combinatie met een Open Dag. Ter gelegenheid van de geboortedag van Sri Aurobindo organiseerde de vereniging op 15 augustus een wandeling naar en bijeenkomst in de Millinger Theetuin, midden in het natuurgebied 'De Millingerwaard'. George van Vrekhem werd herdacht met een bespreking van zijn laatste postuum uitgegeven boek. In 2014 zal de ALV plaats vinden in april/mei.

Bestuursvergaderingen
Het bestuur komt geregeld, meestal maandelijks, bij elkaar om te bespreken hoe de vereniging activiteiten in de samenleving kan ondernemen, ondersteunen of stimuleren, om daarmee de realisatie van Auroville, zoals bepaald in haar Handvest, te bevorderen. Het gaat hierbij onder meer om financiële en andere steun aan de opbouw en ontwikkeling van Auroville, informatie, voorlichting en het organiseren van bijeenkomsten.

Informatie en voorlichting
Via de website wordt informatie over projecten in Auroville gegeven. Leden en belangstellenden kunnen direct donaties aan Auroville doen of via AVI NL als ze kiezen voor fiscale aftrekbaarheid van hun gift. AVI NL is een ANBI instelling. Algemene informatie en nieuwsberichten worden gepubliceerd via de website van AVI Nederland (avinl.org). Nieuws over Auroville, de vereniging en gerelateerde onderwerpen worden ook geplaatst op Facebook, waar de vereniging een eigen pagina heeft over Auroville. In 2013 is gestart met het renoveren van de website. Leden die de maandelijkse nieuwsbrief Auroville Today willen ontvangen kunnen dat aanvragen bij de penningmeester.

Public Relations
Op verzoek van organisaties en NGO's geven bestuursleden presentaties over het ontstaan en de ontwikkeling van Auroville. AVI NL helpt journalisten bij hun bezoeken aan Auroville, zoals bijvoorbeeld: (a) OneWorld (Hidde Jansen; publicatie in juli 2013, oneworld.nl); (b) Happinez (Roos Tesselaar; publicatie 4 december 2013); (c) Wegener (Daan Appels 2014)

Studentenuitwisselingsprogramma
Het bestuur is bezig met contacten met Universiteit Twente en Saxion Hogeschool. Tevens wordt gekeken naar de mogelijkheid om Auroville te ondersteunen via organisaties die jongeren een stagemogelijkheid in het buitenland aanbieden.

Workshops
Geregeld vinden workshops plaats die gerelateerd zijn aan het doel van Auroville, zoals in 2013 de workshops van Soleil Lithman en Wolfgang J. Schmidt-Reinecke ('Inlighten the body & Attuning to the nation soul') en een workshop door de Auroviliaan JV Avadhanulu. In juni 2014 wordt de Soul of the Nation workshop samen met de Belgische leden gehouden. In het najaar komt er een nieuwe workshop over Inlighten the Body. Wanneer mogelijk, zorgt het bestuur ook voor het ontvangen en/of het begeleiden van Aurovilianen die een bezoek brengen aan Nederland. Het bezoek van Sunlit Future, een Aurovilliaans bedrijf voor zonne-energie, leidde in 2013 tot contacten en mogelijk een project met een Nederlandse NGO.

Paviljoen Lage Landen
Voor de invulling van de Internationale Zone met paviljoens uit de landen heeft AVI NL, mede namens de voorlopige Lage Landen Paviljoengroep in Auroville, een oproep gedaan aan de leden en belangstellenden en aan Aurovillianen met een Vlaamse of Nederlandse herkomst, om mee te denken over de ontwikkeling en de inhoud van een Paviljoen der Lage Landen.

Savitri groep
Een aantal leden van AVI NL komt als groep bij elkaar om een canto uit Savitri te lezen en te bespreken. Savitri is een episch gedicht van Sri Aurobindo over de evolutie van de mensheid Het is doorgaans vier maal per jaar bij elkaar, om de drie maanden, veelal op de tweede zaterdag van de maand in Amersfoort, in de 'Hof der Toekomst'. Contactpersoon: Hannah Althuizen. In 2013 was er een weekend met Savitri deskundige Sonia Dyne uit Engeland.

Publicaties
In 2014 is de Nederlandse vertaling van Savitri gepubliceerd door Aurofonds. Deze uitgave is mede mogelijk gemaakt door AVI NL.

Financiële verantwoording
zie: http://www.auroville.nu/avi-nl/jaarrekening

 

Jaarrekening

Jaarrekening 2021

De jaarrekening van 2021 is hier te downloaden / in te zien.

----------------------

Jaarrekening 2020

De jaarrekening van 2020 is hier te downloaden / in te zien.

----------------------

Jaarrekening 2019

De door de heer de Jong aangegeven verbeteringen hebben ertoe geleid dat er nu te allen tijde een soort van actuele jaarrekening van dat moment gemaakt kan worden. Diverse verbeteringen hebben ertoe geleid dat de administratie nog beter en overzichtelijker is geworden. Zoals verwacht zijn de inkomsten en uitgaven stabiel gebleven. Er is een positief saldo van 205 euro. 
Het bedrag aan ontvangen donaties om naar specifieke projecten in Auroville over te maken, was dit jaar lager, namelijk 32.509 euro. Daarnaast is 250 euro door AVI-NL gedoneerd aan Nilatangham Forest voor het aankopen van palen voor afrastering. Evenals voorgaand jaar is er 85 euro bijdrage beheer Europees paviljoen in Auroville. Dit jaar is er een grote donatie gedaan aan Housing. Daarnaast zijn er dit jaar donaties verricht voor het doen van specifieke aankopen voor Auroville. 
Contributie aan AVI wereldwijd, bankkosten en onderhoud van de website en organisatie van de ledenbijeenkomst zijn de voornaamste vaste kosten. Contributie, provisie en donatie aan de vereniging als zodanig zijn de voornaamste vaste inkomsten. Afgelopen jaar is er geld uitgegeven voor huur ruimtes voor activiteiten voor o.a. Lisbeth en Mikael Spector. De reserves blijven solide. We verwachten in de toekomst de opgebouwde reserve aan te spreken voor het bekostigen van diverse projecten in Auroville. 
De begroting voor 2020 voorziet een uitbreiding van de feitelijke activiteiten. Daarnaast willen we dit jaar een begin maken voor de brochure voor promotie en informatie over AVI-NL. De begroting kan tussentijds aangepast worden zodra er nieuwe initiatieven ontplooid worden. De leden van de kascommissie zijn Harrie de Koning en Zamire Saltzherr, en hebben na kascontrole de jaarrekening goedgekeurd. De jaarrekening en deze toelichting zijn in te zien op http://www.auroville.nu/avi-nl/jaarrekening en bij de penningmeester op te vragen. 
Met dank aan alle leden en donoren.

Johan van den Bor 
Penningmeester AVI-NL

De jaarrekening van 2019 is hier te downloaden / in te zien.

----------------------

Jaarrekening 2018

Nadat wij in 2017 afscheid hebben genomen van Acosti is het opstellen van de jaarrekening een stuk sneller gegaan. De boekhouding is verder verbeterd en nu is het mogelijk om op elk moment de actuele cijfers te laten zien. De heer de Jong heeft wat verbeteringen voorgesteld en deze heb ik verwerkt zodat de administratie nog beter en overzichtelijker is geworden.
In 2018 zijn de inkomsten niet alleen verder gestegen door de nieuwe contributie maar ook doordat er veel meer provisie is ontvangen door een aantal grote donaties. De vaste kosten zijn nu stabiel echter is er meer betaald voor activiteiten. Er is een positief saldo van bijna € 1660 euro. Op de jaarrekening staat een verlies van € 2340 euro maar komt door een donatie van de centrumgroep uit bij ons geparkeerde gelden voor Auroville, waardoor dit een vertekend beeld geeft. Het positieve saldo is mede ontstaan doordat een voorgenomen bezoek van Kavitha (Youth Link) 1 jaar is uitgesteld.
Het bedrag aan ontvangen donaties om naar specifieke projecten in Auroville over te maken, was aanzienlijk hoger, namelijk € 69.435,95. Hierbij is toegevoegd een bedrag van 4000 euro van de centrumgroep voor diverse projecten. Daarnaast is 100,12 euro door AVI-NL gedoneerd aan Matagiri in Amerika voor hun 50 jarig bestaan en 85 euro bijdrage beheer Europees paviljoen in Auroville. Tevens is er een schrikdraad apparaat aangeschaft voor Annapurna Farm voor 143,30 euro. Bij grote donaties zal de penningmeester voortaan een verslag vragen over de besteding van de gelden. Twee grote donaties zijn gedaan aan Housing voor het nieuwe Kalpana en Sanjana project. Eind november zijn er nog twee grote donaties aan Sante en Savitri Bhavan gedaan.
Er is een verbeterde lijn in de inkomsten en uitgaven. Contributie aan AVI wereldwijd, bankkosten en onderhoud van de website, externe jaarrekening controle en organisatie van de ledenbijeenkomst zijn de voornaamste vaste kosten. Contributie, provisie en donatie aan de vereniging als zodanig zijn de voornaamste vaste inkomsten. Afgelopen jaar is er wel meer uitgegeven voor huur ruimtes voor activiteiten voor o.a. Jerry Beussen en Mikael Spector.
Een speciale activiteit is de maak en verkoop geweest van Auroville 50 jaar postzegels. Deze zijn door vele leden aangeschaft en uiteindelijk hebben we hier financieel quit gedraaid.
De reserves blijven solide. We verwachten in de toekomst de opgebouwde reserve aan te spreken voor het bekostigen van het voorgenomen bezoek van Kavitha van YouthLink om jongeren voor te lichten over AV en stages Nederland in het kader van 50 jaar Auroville en het maken van een AVI-nl brochure. Het geoormerkte geld van de centrumgroep, binnen ons overige vermogen, is na donaties aan projecten in Auroville en bijdrage voor jaarvergadering thans € 0 euro groot.
De begroting voor 2019 voorziet een uitbreiding van de feitelijke activiteiten. Daarnaast willen we een brochure maken voor promotie en informatie over AVI-NL. De begroting kan tussentijds aangepast worden zodra er nieuwe initiatieven ontplooid worden.
De jaarrekening is geverifiëerd door de heer G. de Jong uit Nijmegen op basis van gegevens aangeleverd door de penningmeester (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). De heer G de Jong heeft veel ervaring in het opstellen van jaarrekeningen en heeft kritisch de bankoverzichten en bijbehorende documenten gecontroleerd. De leden van de kascommissie zijn Marianne Hilarius en Zamire Saltzherr en hebben na kascontrole de jaarrekening goedgekeurd. De jaarrekening en deze toelichting zijn in te zien op http://www.auroville.nu/avi-nl/jaarrekening en bij de penningmeester op te vragen.

Met dank aan alle leden en donoren.

Johan van den Bor
Penningmeester AVI-NL

De jaarrekening van 2018 is hier te downloaden / in te zien.

----------------------

Jaarrekening 2017

In 2017 zijn de inkomsten niet alleen gestegen door de nieuwe contributie maar ook doordat er donaties zijn binnengekomen. Verder is een bedrag gereserveerd voor ‘Auroville 50 jaar’. Een aantal kosten is lager uitgevallen. Er is een positief saldo van bijna € 1200. Op de jaarrekening staat een verlies van € 1304. Dat komt doordat er een donatie door de Centrum Groep is gedaan waardoor dit een vertekend beeld geeft.

Het bedrag aan ontvangen donaties om naar specifieke projecten in Auroville over te maken, was aanzienlijk hoger, namelijk € 18.455,33. Hierbij is toegevoegd een bedrag van € 2500 van de Centrum Groep voor Annapurna Farm en Eco Femme. Daarnaast is een klein bedrag door AVI-NL gedoneerd aan A4A waardoor het totaal overgemaakte donatiegelden op € 21.060,33 komt. Dit bedrag is in 2017 volgens wens van de donateurs doorgegeven aan de verschillende projecten in Auroville. Een grote donatie was gedaan aan Housing voor het nieuwe Kalpana project.

Er is een verbeterde lijn in de inkomsten en uitgaven. Contributie aan AVI wereldwijd, bankkosten, creatie en onderhoud van de website, externe jaarrekening-opmaak en organisatie van de ledenbijeenkomst zijn de voornaamste vaste kosten. Contributie, provisie en donatie aan de vereniging als zodanig zijn de voornaamste vaste inkomsten.

De reserves blijven solide. De vereniging heeft in 2017 € 105 gedoneerd aan Auroville In het kader van het 50 jaar Auroville jubileum. We verwachten in de toekomst de opgebouwde reserve aan te spreken voor het bekostigen van specifieke activiteiten. Het geoormerkte geld van de Centrum Groep, binnen ons overige vermogen, is na donaties aan projecten in Auroville en bijdrage voor jaarvergadering thans € 4088 euro groot.

De begroting voor 2018 voorziet een uitbreiding van de feitelijke activiteiten over 2017 in het kader van 50 jaar Auroville. Daarnaast willen we een brochure maken voor promotie en informatie over AVI-NL. De begroting kan tussentijds aangepast worden zodra er nieuwe initiatieven ontplooid worden.

De jaarrekening is opgesteld door de heer G. de Jong uit Nijmegen op basis van gegevens aangeleverd door de penningmeester (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). De heer G de Jong heeft veel ervaring in het opstellen van jaarrekeningen en heeft kritisch de bankoverzichten en bijbehorende documenten gecontroleerd. De leden van de kascommissie zijn Marianne Hilarius en Zamire Saltzherr. De jaarrekening en deze toelichting zijn in te zien op http://www.auroville.nu/avi-nl/jaarrekening en bij de penningmeester op te vragen.

Met dank aan alle leden en donoren.

Johan van den Bor

De jaarrekening van 2017 is hier te downloaden / in te zien.

----------------------

 

Jaarrekening 2016

Dit jaar stond vooral in het teken van de overdracht van het penningmeesterschap halverwege het jaar. Aangezien het aantal betalende leden erg laag was zag het ernaar uit dat we veel meer kosten zouden hebben dan inkomsten. Als nieuwe penningmeester heb ik alles eens tegen het licht gehouden en gekeken waar bespaard kon worden. Dit is o.a. bereikt door van de ING rekening vanwege de hoge bankkosten geen gebruik meer te maken en alleen verder te gaan met de TRIODOS bank. Daarnaast is er een herinnering actie gestart naar de leden om de contributie te betalen. Dit heeft ervoor gezorgd dat in het laatste kwartaal nog veel contributie is ontvangen. Maar nu verder.

In 2016 bleven evenals voorgaande jaren de lopende inkomsten en de uitgaven onder de € 2000,- wat leidde tot een positief saldo van € 925. Het bedrag aan ontvangen donaties om naar specifieke projecten in Auroville over te maken, was aanzienlijk lager dan in 2015, ongeveer € 12.534,14. Een belangrijke spoed-donatie ging naar de aankoop van biologische zaden voor de Annapurna Farm en een tweede grote donatie was voor de Savitri Bhavan. Hierbij is een bedrag van 3000 euro toegevoegd van de centrumgroep voor land fund A4A waardoor het totaal overgemaakte donatiegelden op € 15,534 komt. Per kwartaal worden donaties overgemaakt voor projecten in Auroville. Daarbij wordt een klein percentage ingehouden ter compensatie van de bankkosten voor de overschrijving. Er is nu een verbeterde lijn in de inkomsten en uitgaven. Contributie aan AVI wereldwijd, bankkosten, creatie en onderhoud van de website, jaarrekening en organisatie van de ledenbijeenkomst zijn de voornaamste uitgavenposten. Contributie, provisie en donatie aan de vereniging als zodanig zijn de voornaamste inkomsten.

De reserves blijven solide. De vereniging heeft in 2016 niet uit de eigen reserves gedoneerd aan Auroville. Er is echter wel een donatie gedaan uit het geoormerkte deel va de centrumgroep. Het ligt in de bedoeling gebruik te maken van de reserves voor de activiteiten in het kader van het 50 jaar jubileum van Auroville in 2018.

Aangezien de ING rekening is opgeheven is het geoormerkte geld van de centrumgroep samengevoegd met het overige vermogen. Na de € 3000 euro donatie van de centrumgroep aan A4A is het geoormerkte deel thans, op 31 december 2016, € 6.713 euro groot. De begroting voor 2017 voorziet een voortzetting van de feitelijke activiteiten over 2016 en zal tussentijds aangepast kunnen worden zodra er nieuwe initiatieven ontplooid worden. De jaarrekening is opgesteld door de heer G. de Jong uit Nijmegen op basis van gegevens aangeleverd door de penningmeester (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) die nagekeken zijn door Jettie Zwaans en Marianne Hilarius van de kascommissie. De jaarrekening en deze toelichting zijn in te zien op http://www.auroville.nu/avi-nl/jaarrekening en bij de penningmeester op te vragen. De heer G de Jong heeft veel ervaring in het opstellen van jaarrekeningen en heeft ook kritisch de bankoverzichten en bijbehorende documenten gecontroleerd.

Met dank aan alle leden en donoren.

Johan van den Bor

De jaarrekening van 2016 is hier te downloaden / in te zien.

----------------------


Jaarrekening 2015

In 2015 bleven beide, de lopende inkomsten en de uitgaven, wederom onder de € 2000,- en wat dit betreft was er een positief saldo. De vereniging heeft € 1550,- gedoneerd voor de bouw van een tijdelijk Europees paviljoen in de Internationale zone. Ook heeft de vereniging de aankoop binnen Nederland en verzending naar India betaald voor een Koelbed bestemd voor het Farewell Centre (Uitvaartcentrum) in Auroville; de bedragen daarvoor kwamen uit een eenmalige donatie.

Het bedrag aan ontvangen donaties om naar specifieke projecten in Auroville over te maken, was hoog in 2015, ongeveer € 73.500,- .  Een vergelijkbaar bedrag is in 2015 doorgegeven aan de verschillende projecten in Auroville. De belangrijkste bedragen gingen naar projecten voor huisvesting, Auroville Consulting (technische maar ook andere adviezen) en Illaignarkal (een scholingsproject buiten werktijd dat echter ook landelijk veel aandacht heeft gekregen door zijn proefopstelling van zonne-energie).

Dit hoge bedrag aan donaties was onverwacht en is aan enkele donateurs te danken. Het zou mooi zijn, maar ligt niet in de verwachting dat deze lijn wordt voortgezet. Wel is er een bestendige lijn in de inkomsten en uitgaven, waarbij contributiebetaling door de leden een aandachtspunt is voor 2016. Contributie aan AVI wereldwijd, bankkosten, creatie en onderhoud van de website, externe administratiekantoor en organisatie van de ledenbijeenkomst zijn de voornaamste uitgavenposten en contributie, provisie en donatie aan de vereniging als zodanig de voornaamste inkomsten.

De reserves blijven solide gezien de omvang van de lopende activiteiten. De vereniging heeft in 2015 uit de reserve gedoneerd aan Auroville en het ligt in de bedoeling dit in 2016 voort te zetten, waarbij voorrang gegeven wordt aan projecten die de economische zelfstandigheid van Auroville bevorderen.

De begroting voor 2016 voorziet een voortzetting van de feitelijke activiteiten over 2015 en zal tussentijds aangepast kunnen worden zodra er nieuwe initiatieven ontplooid worden.

De jaarrekening is opgesteld door Acosti B.V. in Almere (www.acosti.nl) op basis van gegevens aangeleverd door de penningmeester (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) die nagekeken zijn door Frank Winnubst van de kascommissie. De jaarrekening en deze toelichting zijn in te zien op http://www.auroville.nu/avi-nl/jaarrekening en bij de penningmeester op te vragen.

Met dank aan alle leden en donoren.

Jan Pieter Derksen

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De jaarrekening van 2015 is hier te downloaden / in te zien.

 

----------------------

 

Jaarrekening 2014

In 2014 bleven beide, de inkomsten en de uitgaven, op zich onder de € 2000,- en er was een positief saldo. Dit is echter afgezien van een eenmalig legaat van ongeveer € 6000,- voor de vereniging zelf, dat geheel aan de reserves is toegevoegd.

Het bedrag aan voor Auroville ontvangen donaties bedroeg € 27.500,- wat vooral uit een eenmalige donatie voortkwam. Een vergelijkbaar bedrag is doorgegeven aan de verschillende projecten in Auroville.

De jaarrekening en de inkomsten en uitgaven laat een onderliggende trend zien die reeds een jaar eerder is ingezet. Het aantal betalende leden neemt af, evenals de reguliere donaties aan Auroville. Qua donatie zijn er wel enkele uitschieters, maar die zijn naar verwachting eenmalig. De vereniging slaagt erin het uitgavenpatroon dat op zich reeds erg bescheiden is, aan de mindere inkomsten uit contributie en provisie aan te passen doordat alle leden vrijwillige arbeid leveren en geen kosten declareren. Contributie aan AVI wereldwijd, bankkosten, creatie en onderhoud van de website, externe administratiekantoor en organisatie van de ledenbijeenkomst zijn de voornaamste uitgavenposten en contributie, provisie en donatie aan de vereniging als zodanig de voornaamste inkomsten.

De reserves waren solide voor de geringe activiteiten en groeien. De vereniging heeft zich eerder bereid verklaard een deel daarvan in te zetten voor projecten die de economische zelfstandigheid van Auroville bevorderen en dat beleid moet in 2015 verder uitgewerkt worden.

De begroting voor 2015 voorziet een voortzetting van de feitelijke activiteiten over 2014 en zal tussentijds aangepast kunnen worden zodra er nieuwe initiatieven ontplooid worden.

De jaarrekening is opgesteld door Acosti B.V. in Almere (www.acosti.nl) op basis van gegevens aangeleverd door de penningmeester, die nagekeken zijn door Frank Winnubst van de kascommissie. Voor verdere toelichting is de penningmeester beschikbaar.

Met dank aan alle leden en donoren.

Jan Pieter Derksen

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

De jaarrekening van 2014 is hier te downloaden / in te zien.

 

----------------------

 

Jaarrekening 2013

Hieronder een korte toelichting bij de jaarrekening over 2013, zoals die door 'Acosti Professional Services uit Almere (www.acosti.nl) is opgesteld en bij de penningmeester is op te vragen.

De vereniging Auroville International Nederland had in 2013 inkomsten en uitgaven ter grote van 1 à 2 duizend euro. In 2013 waren inkomsten en uitgaven in evenwicht en de vereniging beschikt eind van dat jaar over een solide reserve voor eventuele onverwachte uitgaven. De inkomsten stammen uit contributie, donatie en provisie op toevertrouwde donaties. De uitgaven zijn het organiseren van bijeenkomsten, bankkosten, lidmaatschap AVI, accountant en website. De vereniging heeft uit haar inkomsten en reserves in 2013 geen donaties aan Auroville gedaan.

Wel is er in 2013 een bedrag van € 10.638,78 aan donaties, meest door trouwe donoren, aan de vereniging toevertrouwd en via de vereniging aan projecten in en rondom Auroville overgemaakt. Het grootste bedrag, € 6.222,05, grotendeels van een donor uit België, ging naar het Landfonds. Ook is er een bedrag van € 654,56 voor abonnementen op AVToday doorgesluisd.  De vereniging heeft van verschillende projecten regelmatig een verslag van de besteding van de gelden gekregen. Donoren die dat op prijs stellen kunnen op hun verzoek in contact gebracht worden met het project waarvoor zij doneren, voor zover ze dat niet reeds zelf gedaan hebben.

Dankzij de contributie en het werk van de vrijwilligers kunnen we het apparaat daarvoor en de website in stand houden en de jaarlijkse verslaglegging door een accountant verzorgen. De meeste met het werk gemoeide kosten worden door de vrijwilligers persoonlijk gedragen.

De gegevens opgesteld voor de accountant door de penningmeester zijn gecontroleerd door Frank Winnubst van de kascommissie. Voor verdere toelichting is de penningmeester beschikbaar.

De jaarrekening van 2013 is hier te downloaden / in te zien.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Met dank aan alle leden en donoren.

Jan Pieter Derksen

 

----------------------

Jaarrekening 2012

Hieronder een korte toelichting bij de jaarrekening over 2012, zoals dat door de accountant is opgesteld en bij de penningmeester is op te vragen:

De vereniging Auroville International Nederland had in 2012 inkomsten en uitgaven ter grote van 3½ à 4 duizend euro. De inkomsten stammen uit contributie, donatie en provisie op toevertrouwde donaties en de uitgaven zijn het organiseren van bijeenkomsten, bankkosten, lidmaatschap AVI, accountant en website. De vereniging heeft uit haar inkomsten en reserves in 2012 donaties aan Auroville gedaan ter waarde van € 2.260,- met name ten gunste van het Land Fonds en de Savriti Bhavan.

Daarnaast is er in 2012 een bedrag van € 8.557,17 aan donaties, meest door trouwe donoren, aan de vereniging toevertrouwd en via de vereniging aan projecten in en rondom Auroville overgemaakt. De belangrijkste donaties waren voor het 'Hulpfonds Cycloon' en voor waterbeheer in de Internationale Zone. De vereniging heeft van verschillende projecten regelmatig een verslag van de besteding van de gelden gekregen. Donoren die dat op prijs stellen kunnen op hun verzoek in contact gebracht worden met het project waarvoor zij doneren, voor zover ze dat niet reeds zelf gedaan hebben.

Dankzij de contributie en het werk van de vrijwilligers kunnen we het apparaat daarvoor en de website in stand houden en de jaarlijkse verslaglegging door een accountant verzorgen. De meeste met het werk gemoeide kosten worden door de vrijwilligers persoonlijk gedragen.

De gegevens opgesteld voor de accountant door de penningmeester zijn gecontroleerd door Frank Winnubst van de kascommissie nadat het tweede lid zich heeft teruggetrokken. Voor verdere toelichting is de penningmeester beschikbaar.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De jaarrekening is hier te downloaden / in te zien.

Met dank aan alle leden en donoren.

Jan Pieter Derksen

Jaarrekening 2011

Hieronder een toelichting bij het jaarverslag over 2011:

De vereniging Auroville International Nederland had in 2011 een klein batig saldo waarbij de inkomsten zowel als de uitgaven ongeveer 4 ½ à 5 duizend euro zijn. De inkomsten stammen uit contributie, donatie en provisie op toevertrouwde donaties en de uitgaven zijn het organiseren van bijeenkomsten, bankkosten, lidmaatschappen, accountant en website.

Vorig jaar is tevens een groot bedrag aan donaties en legaten aan de vereniging toevertrouwd en via de vereniging aan projecten in en rondom Auroville overgemaakt. Deze donaties zijn voor meer dan 90% naar educatieve projecten van de Tamil bevolking gegaan. De vereniging heeft van verschillende projecten regelmatig een verslag van de besteding van de gelden gekregen. De details van de donaties zijn verder niet openbaar om het mogelijk te maken anoniem te doneren. Donoren die dat op prijs stellen kunnen op hun verzoek in contact gebracht worden met het project waarvoor zij doneren, voor zover ze dat niet reeds zelf gedaan hebben.

Dankzij de contributie en het werk van de vrijwilligers kunnen we het apparaat daarvoor en de website in stand houden en de jaarlijkse verslaglegging door een accountant verzorgen. Veel van de met het werk gemoeide kosten worden eveneens door de vrijwilligers persoonlijk gedragen.

Het opstellen van de gegevens voor de accountant door de penningmeester is gecontroleerd door een kascommissie bestaande uit Harrie de Koning en Frank Winnubst. Het financieel jaarverslag over 2011 vindt u bijgesloten en voor eventuele toelichting is de penningmeester en de kascommissie beschikbaar.

De jaarrekening is hier te downloaden / in te zien.

Met dank aan alle leden en donoren.

Jan Pieter Derksen
Harrie M. de Koning
Frank Winnubst

Auroville International Nederland

Auroville International Nederland (AVI NL) is de Nederlandse afdeling van de internationale niet-gouvernementele organisatie Auroville International.
Vanuit Nederland ondersteunt AVI NL de opbouw van de Stad van de Dageraad, in India.

Visia team