De Moeder

De MoederHier een korte biografie van "de Moeder", de stichter van Auroville, Stad van de Toekomst.

Mirra Alfasa ("de Moeder") werd op 21 februari 1878 in Parijs geboren, als het tweede kind van een Egyptische moeder en een Turkse vader. Als uitzonderlijk begaafd kind had ze tussen haar elfde en dertiende jaar een aantal spirituele ervaringen, die haar "niet alleen het bestaan van God onthulden, maar ook de mogelijkheid voor de mens om zich met Hem te verenigen, om Hem integraal in bewustzijn en actie te verwerkelijken, Hem op aarde te manifesteren in een goddelijk leven". 

 

In haar tienerjaren studeerde ze Beeldende Kunst aan de Academie Julian, de kunstacademie in Parijs, maar ze had ook interesse in muziek en wiskunde. In 1897 trouwde ze met Henri Morisset en schonk ze het leven aan haar zoon André. Gedreven door haar belangstelling voor occultisme verbleef ze in 1905 en 1906 bij de in de occulte wereld bekend staande Max Theon en diens vrouw Alma in Tlemcen, Algerije. Haar belangrijkste interesse ging echter uit naar spirituele ontwikkeling. Terug in Parijs richtte ze een groep voor spirituele zoekers op, l'Idée Nouvelle, en gaf ze lezingen aan verschillende andere groepen. Na haar scheiding van Henri trouwde ze enkele jaren later met Paul Richard, met wie ze in 1914 tijdens een reis naar India voor het eerst Sri Aurobindo ontmoette.

 

Ontmoeting met Sri Aurobindo

Sri AurobindoNa de eerste ervaringen in haar kindertijd, ontwikkelde Mirra haar spiritualiteit door een praktische discipline te volgen. Begeleiding hierin kreeg ze tijdens haar slaap door verschillende leraren, waarvan ze er enkele later ook lijfelijk ontmoette. Maar één van deze leraren was speciaal. In haar eigen woorden: "Naar gelang de innerlijke en uiterlijke ontwikkeling voortschreed, werd de spirituele en psychische relatie met één van deze wezens allengs helderder en frequenter; en ofschoon ik toentertijd weinig van de Indiase filosofieën en religies af wist, werd ik ertoe geleid hem Krishna te noemen, en vanaf dat moment was ik me ervan bewust dat het samen met hem zou zijn (ik wist dat ik hem later op aarde zou ontmoeten) dat het goddelijke werk verricht zou gaan worden." Wanneer zij hem dan veel later ook werkelijk ontmoet, kan ze haar geluk niet op. "Zodra ik Sri Aurobindo zag herkende ik in hem het welbekende wezen dat ik Krishna placht te noemen... En dit is genoeg om te kunnen verklaren waarom ik er volledig van overtuigd ben dat mijn plaats en werk bij hem zijn, in India." (Words of the Mother, volume 13, p.38.)

Na een verblijf van 11 maanden brak de eerste wereldoorlog uit en waren Mirra en haar man gedwongen naar Frankrijk te repatriëren. Een jaar later reisden ze naar Japan om daar vier jaar te verblijven, waarna Mirra in april 1920 definitief naar Sri Aurobindo in Pondicherry terugkeerde. Sri Aurobindo herkende in haar de belichaming van het dynamische, expressieve aspect van de evolutionaire, creatieve Kracht, die in India traditioneel bekend staat en wordt benaderd als de 'Hoogste Moeder'.

 

De Sri Aurobindo Ashram en Auroville

Sri Aurobindo trok zich in november 1926 terug uit het openbare leven. Vanaf dat moment nam de Moeder, zoals Sri Aurobindo haar had genoemd, de organisatie op zich van de groep metgezellen en volgers die zich rond hem verzameld hadden en daarmee ging de Sri Aurobindo Ashram officieel van start. Gedurende bijna vijftig jaar heeft ze leiding gegeven aan de ashram, die in deze periode tot bloei kwam als een grote, veelzijdige spirituele gemeenschap.

De moeder in kleurIn 1952 stichtte de Moeder het Sri Aurobindo Internationale Centrum voor Educatie teneinde de jeugd uit India te kunnen voorzien van een nieuw type onderwijs, dat gebaseerd is op de integrale visie van Sri Aurobindo. In 1956 wordt de Delhi tak van de Sri Aurobindo Ashram gesticht, met daaraan verbonden een school en lerarenopleiding die sindsdien uitgegroeid is tot één van India's belangrijkste instituten op dit gebied: Moeder's Internationale School.

In 1968 sticht de Moeder Auroville, Stad van de Toekomst. Ze ziet dit als een breder en meer universeel experiment, waar getracht kan worden Sri Aurobindo's visie aangaande nieuwe vormen van individueel en collectief leven op een praktische wijze te implementeren, en daarmee een weg te banen naar een mooiere en betere toekomst voor de mensheid. Of zoals ze zelf zei: "De mensheid is niet de laatste trede van de aardse schepping. De evolutie gaat door en de mens zal voorbijgestreefd worden. Het is aan iedereen zelf om te bepalen of hij wil deelnemen aan de komst van deze nieuwe soort. Voor degenen die tevreden zijn met de wereld zoals die is, heeft Auroville duidelijk geen reden tot bestaan."

 

Transformatie

Nadat Sri Aurobindo in 1950 zijn lichaam had verlaten, zette de Moeder zijn werk van spirituele, psychologische en fysieke transformatie voort. In De Moeder's Agenda wordt gedetailleerd verslag gedaan van deze moeizame arbeid waarbij getracht wordt het hoogste, supramentale bewustzijnsniveau te manifesteren in de cellen van het fysieke lichaam en daarmee uiteindelijk in de materiële werkelijkheid van het aardse bestaan.

Op 17 november 1973 verliet ook de Moeder haar lichaam.

Symbool

Auroville International Nederland

Auroville International Nederland (AVI NL) is de Nederlandse afdeling van de internationale niet-gouvernementele organisatie Auroville International.
Vanuit Nederland ondersteunt AVI NL de opbouw van de Stad van de Dageraad, in India.

Visia team